กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายชุมพล พรประภา


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

ประธานกรรมการวิชาการ

history

ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

history

ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

history

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายชุมพล พรประภา


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

ประธานกรรมการวิชาการ

history

ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

history

ผศ.ดร.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค์

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

history

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]

 
 
history

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
 
history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


 
history

นายกฤษฎา บุณยสมิต


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.สมพร อิศวิลานนท์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


history

นายชุมพล พรประภา


กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี

 

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตรี

ประธานกรรมการวิชาการ

history

ผศ.นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

ประธานสภาพนักงาน มก.

history

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

history

ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

history

ผศ.ดร.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค์

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

history

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

history

รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

history

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

history

รศ.บัญชา ขวัญยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

history

นางพงศ์พงา เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

history

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

history

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย