คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

history

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์


อธิการบดี


โทรศัพท์ : 0-2942-8185, 0-2579-8888
อีเมล์ : president@ku.ac.th

history

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


โทรศัพท์ : 0-2942-8189
อีเมล์ : ffordrs@ku.ac.th

history

รศ.ดร.ศรปราชญ์
ธไนศวรรยางกูร


รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย


โทรศัพท์ : 0-2942-8192
อีเมล์ : fscistw@ku.ac.th

history

รศ.ดร.ลดาวัลย์
พวงจิตร


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


โทรศัพท์ : 0-2942-8190
อีเมล์ : fforlwp@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง


รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน


โทรศัพท์ : 0-2942-8187
อีเมล์ : feconnm@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก


รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม


โทรศัพท์ : 0-2579-0170
อีเมล์ : ffornil@ku.ac.th

history

ผศ.รัชด ชมภูนิช


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร


โทรศัพท์ : 0-2942-8191
อีเมล์ : archrcc@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ


รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล


โทรศัพท์ : 0-2942-8200
ต่อ 644518
อีเมล์ : pu@ku.ac.th

history

รศ.ดร.ชัชพล ชังชู


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


โทรศัพท์ : 0-2942-8193
อีเมล์ : fengcpc@ku.ac.th

history

รศ.ดร.สมหวัง
ขันตยานุวงศ์


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี


โทรศัพท์ : 0-2942-8109
อีเมล์ : fforsok@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.กัมปนาท
เพ็ญสุภา


รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


โทรศัพท์ : 0-2942-8195
อีเมล์ : fecoknp@ku.ac.th

history

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย
ภิญโญภูมิมินทร์


รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน


โทรศัพท์ : 0-3835-4580-6
อีเมล์ : fvetacp@ku.ac.th

history

ผศ.น.สพ.ดร.เสรี
กุญแจนาค


รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา


โทรศัพท์ : 0-3434-1555
อีเมล์ : fvetsrk@ku.ac.th

history

ผศ.ดร.วัชรพงษ์
อินทรวงศ์


รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


โทรศัพท์ : 0-4272-5000
อีเมล์ : famwpi@csc.ku.ac.th