การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) 39
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) 63
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) 40
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 52
หลักสูตรปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา 18
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 22
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 99
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 23
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
หลักสูตรปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 3
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 18
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 3
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 5
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 30
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 18
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา 5
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 0

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) 39
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) 63
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) 40
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 52
หลักสูตรปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา 18
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 22
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 99
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 23
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
หลักสูตรปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 3
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 18
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 3
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 5
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 30
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 18
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา 5
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 0

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ศึกษา) 39
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (พลศึกษาและสุขศึกษา) 63
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษศึกษา) 40
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 52
หลักสูตรปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการคหกรรมศาสตรศึกษา 18
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 22
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 99
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 23
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 0
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0
หลักสูตรปริญญาโท  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 3
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 18
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 3
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 5
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 6
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 30
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 18
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 11
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
หลักสูตรปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวพลศึกษา 0
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษา 5
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 0