GSD ข้อมูลนิสิต

ประกาศเมื่อ: 5 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการศึกษา

ผลการตรวจสอบสถิติการจัดการศึกษา จำแนกตามจำนวนหลักสูตร จำนวนนิสิต และผู้สำเร็จการศึกษา

5 เมษายน 2563
403
0
GDS งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานสถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5 เมษายน 2563
396
0
GDS โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
408
0
GDS ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
435
0