GDS งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศเมื่อ: 5 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการศึกษา

ผลการตรวจสอบสถิติการจัดการศึกษา จำแนกตามจำนวนหลักสูตร จำนวนนิสิต และผู้สำเร็จการศึกษา

5 เมษายน 2563
429
0
GDS โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
434
0
GDS ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
459
0
GDS ทุนอุดหนุนการศึกษา

จำนวนเงิน/จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ของ มก.

5 เมษายน 2563
471
0