ข้อมูลสถิติ

GDS โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
GDS ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
GDS ทุนอุดหนุนการศึกษา

จำนวนเงิน/จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ของ มก.

5 เมษายน 2563
GSD ข้อมูลนิสิต

จำนวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
GDS บุคลากร

จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
GDS องค์กร

จำนวนและขนาดพื้นที่ส่วนงาน/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2563