สังคม, วารสาร, สารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา 0

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 21
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 89
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 48
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 17
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 13
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 29
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 30
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 4
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย 0
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 14

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 0
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 67
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 55
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 170
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 10
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 114
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 155
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 40
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 270
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 17
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 17
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) 1

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 0
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 288
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 32

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 175
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ 15
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 221
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 47
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 40
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 14
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 39
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 36
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง 15
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 3

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา 0

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 21
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 89
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 48
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 17
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 13
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 29
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 30
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 4
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย 0
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 14

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 0
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 67
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 55
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 170
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 10
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 114
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 155
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 40
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 270
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 17
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 17
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) 1

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 0
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 288
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 32

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 175
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ 15
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 221
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 47
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 40
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 14
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 39
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 36
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง 15
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 3

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา 0

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 21
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 89
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 48
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 17
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 13
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 29
หลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 30
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 4
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย 0
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 14

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 0
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 67
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 55
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 170
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 10
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 114
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 155
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 40
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 270
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 17
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 17
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) 1

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 0
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 288
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 32

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 175
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ 15
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 221
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 47
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 40
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 14
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 39
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 36
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 0
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง 15
หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 3