ผลงาน/ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

“อาคารจั่วสามมุข” อาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ได้รับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีกว่า 60 ปี

ปี 2561
27 เมษายน 2563
BRAND’S Health Research Awards 2017

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประทานรางวัลทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2017

ปี 2560
27 เมษายน 2563
รพ.สัตว์ มก. บางเขน ผ่าน ISO 9001 2015

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบ โดยมีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2558
27 เมษายน 2563
เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง

โครงการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของนิสิตและบุคคลในสังคมไทยสืบไป

ปี 2553
27 เมษายน 2563