สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

http://eto.ku.ac.th/

ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแบบครบวงจร อาทิ งานบริการ ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร งานบริการผลิต และเผยแพร่สื่อ งานบริการสถานที่ งานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการ พัฒนาและช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่าย

  • ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป (บางเขน)
  • ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (บางเขน)
  • ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม (บางเขน)
  • ฝ่ายฝึกอบรม (บางเขน)
  • ฝ่ายโรงพิมพ์ (บางเขน)
  • ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900