สำนักบริหารการศึกษา

น่วยงานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.kapi.ku.ac.th/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535

โดยกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ "สำนักทะเบียนและประมวลผล" เป็น "สำนักบริหารการศึกษา" (Office of Education Adminitstration) มีฐานะเป็นส่วนงานและปรับโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักบริหารการศึกษา ออกเป็น 1 สำนักงาน และ 7 ฝ่าย มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

ฝ่าย

ติดต่อ
สำนักบริหารการศึกษา

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900