สำนักบริการคอมพิวเตอร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.kapi.ku.ac.th/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงบริการวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป

ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงบริการวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเป็น e-University สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายหลักของทั้งยูนิเน็ท และไทย สารผ่านใยแก้วนำแสงไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ และได้ขยายจุดบริการเครือข่ายไร้สายให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตบางเขนกว่า 1,300 จุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และมีห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS - Kasetsart IT Square) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 220 เครื่อง พร้อมด้วยห้องสนทนากลุ่มย่อย และห้องอบรมขนาดใหญ่ ซึ่งความจุสูงสุดกว่า 300 ที่นั่ง รวมถึงบริการหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

“มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอที"
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาทำการ

สำนักงาน
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.
  (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ศูนย์ให้คำปรึกษา (HelpDesk)
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-20:30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08:30-16:30 น.
  (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
Facebook
 • http://www.facebook.com/ocs.ku
  (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรฯ)
LINE
 • gqv5600m

ฝ่าย

ติดต่อ
สำนักบริหารการศึกษา

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900