อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค

อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

 1. หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันเราทราบกันดีว่าเทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเราสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำเทคนิคไปใช้ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่หรือผลิตพืชปราศจากโรค นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆ ได้ในเนื้อที่จำกัดปลอดจากโรคและแมลง รวมทั้งเป็นวิชาการขั้นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมของพืชในอนาคต

            จากประโยชน์ดังกล่าว เราสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง สำหรับการอบรมครั้งนี้จะเน้นเฉพาะเทคนิคที่ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าสามารถผลิตได้ มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว เฟิร์น บอนสี วาสนา กุหลาบ เป็นต้น เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปบ้าง การ อบรมจะเน้นเฉพาะเทคนิคในแต่ละพื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ก็สามารถดัดแปลงเทคนิคเฉพาะนี้ไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชชนิดอื่นๆ ได้

 2. วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

            2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปฏิบัติได้เอง และ รู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ต้อง การแต่ละชนิด

            3. เพื่อใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมด้านพืชต่อไป

 3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

            บุคคลทั่วไป เกษตรกร บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

 4. ระยะเวลาในการอบรม

            รุ่นที่ 54 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 (3 วัน)

 5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

            รับจำนวน 30 คน ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่  http://www.ku.ac.th/ , http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

 6. สถานที่ฝึกอบรม

            ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

 7. วิธีการฝึกอบรม

            การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ (ท่านสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกหัดฟอกฆ่าเชื้อได้)

 8. ค่าลงทะเบียน

            ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก) โดยโอนเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 769-275764-1 ชื่อบัญชีโครงการบริการวิชาการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หรือ ส่งเป็นธนาณัติในนามของ นางรงรอง หอมหวล ที่อยู่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 แนบมาพร้อมกับ ใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

 9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

            ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต กำแพงแสน  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  โทร.034-281092, 034-351399 ต่อ 485/440 มือถือ 083-3155018 โทรสาร. 034-351392  

E-mail : rdisrj@ku.ac.th

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

     ผู้รับการอบรมมีความรู้และสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปปฏิบัติได้
     เป็นแนวทางในการศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระดับสูงต่อไป

ประกาศเมื่อ: 9 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
179
0
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

บางเขน
9 เมษายน 2563
152
0
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 13-15 พฤษภาคม 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
233
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60

อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60 6-28 มิถุนายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
121
0