ประชุม/สัมมนา/อบรม

อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค

อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

บางเขน
9 เมษายน 2563
โครงการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 16 วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทายและโอกาสของนันทนาการบำบัดในสังคมร่วมสมัย

บางเขน
11 มีนาคม 2563