สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

น่วยงานราชการระดับคณะ (สวพ.มก.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.rdi.ku.ac.th

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย

เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ทั้งในการพัฒนาเชิงวิชาการและเพื่อการ ใช้ประโยชน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดงานวิจัย พัฒนาระบบ สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการ แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วไป

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สำนักงานเลขานุการ
  • ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
  • ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  • ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900