ผลิตภัณฑ์มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตออกจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนา ของนักวิจัยสถาบันฯ ตามหลักวิชาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ได้แก่ โปรตีนเกษตร ผลิตภัณฑ์เคลิคัพ ผงโรยข้าว น้ำปลาหวาน ไวน์เกษตร ข้าวกาบา ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป Fruit Vinegar Drink ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร ข้าวตูเอ็กซ์เพรส อาหารเช้า Morning Pops เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่
http://www.ifrpd.ku.ac.th/th/products/index.php
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์นมเกษตร

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตนมเกษตร มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพมากว่า 45 ปี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง บรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก อย. HACCP และ GMP (Good Manufacturing Practice)
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/kudairymilk
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI)

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หรือ KAPI มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน ได้แก่ Hom-Mali by GENGIGRAIN , KAPIOKU , สินค้าที่ระลึก เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

http://kapi.ku.ac.th/gengigrain

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์หนังสือ

ศูนย์หนังสือ มก. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการขายปลีก ขายส่งและจัดจำหน่าย รวมทั้งบริการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ของ มก. สินค้าที่ระลึก จำหน่ายอีกด้วย ได้แก่ กระบอกน้ำ เสื้อยืดกระเป๋าผ้า กรอบรูป ปฏิทิน ผ้าคลุม หน้ากากอนามัย เป็นต้น
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

http://www.kubookol.com/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Scrap shop ร้านรักษ์โลก

Scrap shop เป็นร้านที่ช่วยรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการสำหรับส่งเสริมและพัฒนาการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการออกแบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เวลาทำการ : เปิดวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/scrapshopkaset/