สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้

http://ku-press.ku.ac.th/

ความนึกคิด พร้อมทั้งยกคุณภาพ ของอาจารย์และนิสิต

ให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการให้กว้างขึ้น ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเขียน ทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2538 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก. ชุดแรก ขึ้น เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก. ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหา วิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 สำนักพิมพ์ มก. จึงเริ่มให้ บริการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสำนักพิมพ์ มก. สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป

ติดต่อ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900