ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision) "สินค้าหลากหลาย โยงใยแหล่งผลิต มุ่งสร้างพันธมิตร เพื่อสมาชิกและประชาคม"

ภารกิจ

  1. เพิ่มและพัฒนาสมาชิก
  2. ขยายเครือข่ายและพัฒนาการให้บริการ
  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
  4. พัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2486 โดยคุณนิคม ชัยวงค์ ศิษย์ มก. รุ่น 5(เคยู5) แล้วเลิกไปในช่วงระยะสั้นๆ เพียง 1-2 ปี จนถึง พ.ศ.2500 จึงเกิดใหม่อีกครั้งโดยคุณเอกชัย (ประทวน) ศรีคชา ศิษย์ มก. รุ่น 14 แล้วก็เติบโตแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาถึง พ.ศ. 2546 ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้

ติดต่อ
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900