สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ถาบันอาหาร เป็นชื่อย่อที่เดิมที่คือฝ่ายศึกษา ทดลองและวิจัยขององค์กรอาหาร สำเร็จรูป(อสร.)

www.ifrpd.ku.ac.th

ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และ ทดลอง ผลิตอาหารให้กองทัพ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัย ดังกล่าว ต่อมา อสร. ได้จัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จัง หวัดราชบุรีจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฝ่ายศึกษาทดลองวิจัยอีกต่อไป คณะ รัฐมนตรีจึงได้มีมติให้โอนฝ่ายศึกษาทดลอง และ วิจัยนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษว่าInstitute of Food Research and Product Development (IFRPD) ก่อตั้ง อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 โดยมี ศาสตราจารย์ อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ เป็นสถาบันเฉพาะ ทางทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อเป็น แหล่งข้อมูล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทำการวิจัยตามนโย บายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตผลทางการเกษตร

ติดต่อ
สถาบันอาหาร

50 ถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900