เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 93
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 77

วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 38
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ) 8

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 104
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 105

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 93
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 77

วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 38
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ) 8

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 104
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 105

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 93
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 77

วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 38
หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝังตัว (นานาชาติ) 8

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 104
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 105