สุขภาพ สวัสดิการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 191
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 11

คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หลักสูตรปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 70
หลักสูตรปริญญาโท
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน นานาชาติ 0

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 131
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 191
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 11

คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หลักสูตรปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 70
หลักสูตรปริญญาโท
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน นานาชาติ 0

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 131
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 43
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 191
หลักสูตรปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 11

คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หลักสูตรปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 70
หลักสูตรปริญญาโท
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน นานาชาติ 0

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 131
หลักสูตรปริญญาโท
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 0
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 2