รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณสมบัติ

         1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

         2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานประกอบการสมัคร

         1. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)

             1.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
             1.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
                   1.2.1 สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ
                  1.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากข้อ 1.2.1

         2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

         3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

         5. ค่าสมัคร 500 บาท

ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่   17 ก.พ. – 13 มี.ค. 63

บางเขน
11 มีนาคม 2563
322
0
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ Y-MBA KU รุ่นที่ 30 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
11 มีนาคม 2563
535
0
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24

บางเขน
11 มีนาคม 2563
215
1
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที 2)

บางเขน
11 มีนาคม 2563
302
0