การศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24

บางเขน
11 มีนาคม 2563
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที 2)

บางเขน
11 มีนาคม 2563
รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
11 มีนาคม 2563