ปริญญาเอก

Bachelor Degree

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

คณะเกษตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน / / / /
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาโรคพืช /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   /    
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ     /  
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วนวัฒนวิทยา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเวศวิทยาป่าไม้ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการป่าไม้ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วนศาสตร์เขตร้อน     /  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ /   /  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี /   /  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล /   /  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ /     /
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   /    
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / /    
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา / /    
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร     /  
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์     /  
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร / / /  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว /      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร /   /  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนยีอาหารสัตว์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน     /  
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน /      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา / /    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ /      
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล     /  
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน /      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์     /