การเดินทางในมหาวิทยาลัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Shuttle Bus Service Routes

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีบริการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าบริการ
โดยขณะนี้มีการให้บริการรถสวัสดิการ จำนวน 5 สาย ตามเส้นทางดังรูป