Scholarships at KU

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิต

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 3,000-72,000 ต่อปีการศึกษา

2.ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

3.ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
  1. ทุนสนับสนุนการเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า
   • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
   • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท
  2. รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนันนสนุนนิสิต 10,000 บาทประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
  3. ทุนผู้ช่วยสอนสนับสนุนนิสิตนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คิดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในระดับวิชาระดับพื้นฐานโดยให้ทุนเป็นรายเดือนตามจำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
   • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
   • โดยภาควิชาจะเป็นผู้เสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภานในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
history
 1. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในการรับทุนนิสิตปริญญาโทได้รับทุนไม่เกิน 2 ปี ๆ ละ 100,000 บาทนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกได้ไม่เกิน 3 ปี ๆ ละ 1000,000 บาท และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนไม่เกิน 5 ปี ๆ ละ 100,000 บาท
 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาทุนนี้เป็นการจ้างนิสิตเข้าช่วยงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งเท่ากับนิสิตได้มีโอกาสฝึกทำงานวิจัยและมีรายได้จากการทำงานตามสมควร นิสิตต้องติดต่อกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 3. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก และทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.)
 4. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
 5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนีกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 6. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. ทุนราชกรีฑาสโมสรให้เป็นประจำทุกปีจำนวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาทแบ่งจ่ายทุน 2 ปี ๆ ละ 12,000 บาท โดยต้องเป็นนิสิตในปีแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดีและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

"นอกจากนี้อาจมีกองทุนอื่นๆ ที่จะได้รับเป็นครั้งคราว ซึ่งจะขอรับรายละเอียดได้ที่งานกองทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8445-50 ต่อ 215, 302"


หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 3,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา

2.ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

3.ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

bg
"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
  1. ทุนสนับสนุนการเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า
   • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
   • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท
  2. รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนันนสนุนนิสิต 10,000 บาทประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท
  3. ทุนผู้ช่วยสอนสนับสนุนนิสิตนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คิดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในระดับวิชาระดับพื้นฐานโดยให้ทุนเป็นรายเดือนตามจำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
   • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
   • โดยภาควิชาจะเป็นผู้เสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภานในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
history
 1. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนต่อนเื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในการรับทุนนิสิตปริญญาโทได้รับทุนไม่เกิน 2 ปี ๆ ละ 100,000 บาทนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญษโทเรียนต่อปริญญาเอกได้ไม่เกิน 3 ปี ๆ ละ 1000,000 บาท และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนไม่เกิน 5 ปี ๆ ละ 100,000 บาท
 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาทุนนี้เป็นการจ้างนิสิตเข้าช่วยงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งเท่ากับนิสิตได้มีโอกาสฝึกทำงานวิจัยและมีรายได้จากการทำงานจามสมควร นิสิตต้องติดต่อกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 3. ทุนโครการปริญญาเอกกาญจนภิเษก และทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.)
 4. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญษโทและปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
 5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 6. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. ทุนราชกรีฑาสโมสรให้เป็นประจำทุกปีจำนวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาทแบ่งจ่ายทุน 2 ปี ๆ ละ 12,000 บาท โดยต้องเป็นนิสิตในปีแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดีและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

"นอกจากนี้อาจมีกองทุนอื่นๆ ที่จะได้รับเป็นครั้งคราว ซึ่งจะขอรับรายละเอียดได้ที่งานกองทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8445-50 ต่อ 215, 302"


หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา

history

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

 1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ
  3,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา
 2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
 3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
bg
"หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร"

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ระยะเวลาดำเนินการ

รับสมัคร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม

สถานที่ให้บริการ

ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก
โทร
0-2118-0175
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
เช้า : 08:30 - 12.00 น.
บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
รายละเอียด

ทุนบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 1.1 ทุนสนับสนุนการเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า
  • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
  • สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ
   5,000 บาท
  1.2 รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับ
  นานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนันนสนุนนิสิต 10,000 บาท
  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท

  1.3 ทุนผู้ช่วยสอนสนับสนุนนิสิตนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คิด
  เลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในระดับวิชาระดับพื้นฐานโดยให้ทุนเป็นรายเดือนตาม
  จำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ดังนี้
  • นิสิตปริญญาโท 2,000 บาท/เดือน
  • นิสิตปริญญาเอก 3,000 บาท/เดือน
  • โดยภาควิชาจะเป็นผู้เสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภานในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา
history
 1. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
history
 1. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนต่อนเื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในการรับทุนนิสิตปริญญาโทได้รับทุนไม่เกิน 2 ปี ๆ ละ 100,000 บาทนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญษโทเรียนต่อปริญญาเอกได้ไม่เกิน 3 ปี ๆ ละ 1000,000 บาท และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนไม่เกิน 5 ปี ๆ ละ 100,000 บาท
 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาทุนนี้เป็นการจ้างนิสิตเข้าช่วยงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งเท่ากับนิสิตได้มีโอกาสฝึกทำงานวิจัยและมีรายได้จากการทำงานจามสมควร นิสิตต้องติดต่อกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 3. ทุนโครการปริญญาเอกกาญจนภิเษก และทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.)
 1. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญษโทและปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาทนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานกองทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาบัณฑิตวิทบาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา
 2. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนีกงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 3. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 4. ทุนราชกรีฑาสโมสรให้เป็นประจำทุกปีจำนวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาทแบ่งจ่ายทุน 2 ปี ๆ ละ 12,000 บาท โดยต้องเป็นนิสิตในปีแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดีและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

"นอกจากนี้อาจมีกองทุนอื่นๆ ที่จะได้รับเป็นครั้งคราว ซึ่งจะขอรับรายละเอียดได้ที่งานกองทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8445-50 ต่อ 215, 302"


หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา